Sovib Rubriekenverzekering

De Sovib Rubriekenverzekering is een collectieve schadeverzekering, op maat samengesteld voor zorginstellingen en kent de volgende rubrieken: gebouwen, inventaris, exploitatiekosten, inboedel van bewoners, (bedrijfs)aansprakelijkheid, aansprakelijkheid van bewoners, ongevallen vrijwilligers en ongevallen personeel.

Zo werkt de Sovib Rubriekenverzekering

De Sovib Rubriekenverzekering is een collectieve, door Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen (SVIB) afgesloten verzekering met verschillende rubrieken. Het beheer van het collectieve schadeverzekeringspakket is uitbesteed aan Sovib. Ook verzorgt Sovib de communicatie met de deelnemers en de verzekeraars. Het kenmerk van het collectieve verzekeringspakket is dat de deelnemende instellingen gezamenlijk zijn verzekerd op één polis, afgesloten door SVIB. Doordat de verzekering collectief is afgesloten, bent u verzekerd van een stabiele premie. Bovendien heeft u een verzekering die qua voorwaarden en dekkingen precies aansluit op de wensen van de zorgsector.

Gebouwenverzekering (rubriek I)

Brand, storm, water, blikseminslag, ontploffing, inbraak, vandalisme. Schade aan uw gebouw kan verschillende oorzaken hebben. Oorzaken die niet altijd beheersbaar zijn. Met de gebouwenverzekering hoeft u zich over de kosten van de materiële schade aan uw gebouw geen zorgen te maken.

Met de gebouwenverzekering is uw gebouw inclusief de onderdelen en installaties ervan uitgebreid verzekerd. Dit staat in de polisvoorwaarden. Naast de directe schade aan uw gebouw dekt de verzekering ook diverse bijkomende kosten, zoals opruimings- en bereddingskosten.

Bij een gedekte schade krijgt u altijd het werkelijke schadebedrag uitgekeerd. Ongeacht de waarde die u heeft verzekerd. Er is namelijk geen sprake van onderverzekering.

Enkele voordelen op een rij:

 • Onderdeel van het Sovib Rubriekenverzekering

 • Dekking specifiek op de zorgsector afgestemd

 • Stabiele premie

 • Geen taxatiekosten voor uw rekening

 • Geen onderverzekering

Inventarisverzekering (rubriek II)

Brand, storm, water, blikseminslag, overspanning, ontploffing, diefstal. Schade aan uw inventaris kan verschillende oorzaken hebben. Oorzaken die niet altijd beheersbaar zijn. Met de inventarisverzekering hoeft u zich over de kosten van de materiële schade geen zorgen te maken.

Met de inventarisverzekering is de inhoud van uw gebouw uitgebreid verzekerd. In de polisvoorwaarden zijn alle gedekte gevaren te vinden. Naast de directe schade aan uw inventaris dekt de verzekering ook diverse bijkomende kosten. Hierbij kunt u denken aan opruimings- en bereddingskosten Bij een gedekte schade krijgt u altijd het werkelijke schadebedrag uitgekeerd. Ongeacht de waarde die u heeft verzekerd.

Voordelen op een rij:

 • Onderdeel van het Sovib Rubriekenverzekering

 • Dekking specifiek op de zorgsector afgestemd

 • Stabiele premie

 • Geen onderverzekering

 • Schadevergoeding op basis van nieuwwaarde

De exploitatiekosten verzekering (rubriek III)

Een calamiteit kan grote gevolgen hebben voor uw activiteiten. Bijvoorbeeld als uw gebouw afbrandt. U moet uw bewoners elders huisvesten en krijgt te maken met allerlei extra kosten. Zoals het huren van tijdelijke huisvesting of de inzet van extra personeel. Vaak voor een lange periode, namelijk tot u weer terug bent in de situatie vòòr de calamiteit. Voor deze enorme financiële consequenties hebben wij de exploitatiekostenverzekering ontwikkeld.

De exploitatiekostenverzekering vergoedt de extra kosten en de gederfde inkomsten minus de besparingen die als gevolg van een gedekte schade aan uw gebouw of inventaris ontstaan. Maar ook na het langdurig wegvallen van de water-of stroomvoorziening.

Voordelen op een rij:

 • Onderdeel van de Sovib Rubriekenverzekering

 • Dekking specifiek op de zorgsector afgestemd

 • Stabiele premie

 • Geen naverrekening

 • Geen onderverzekering

Inboedelverzekering voor bewoners (rubriek IV)

U kunt als organisatie een collectieve inboedelverzekering voor uw bewoners afsluiten. Het grote voordeel van deze verzekering is dat alle bewoners zijn verzekerd. Ook heeft u in geval van schade met slechts één partij te maken. Indien bewoners hun eigen verzekeringen verzorgen, komen in geval van schade diverse partijen over de vloer.

De inboedel van bewoners is uitgebreid verzekerd tegen onder andere schade door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, water, aantoonbare diefstal en inbraak. Er is ook dekking tijdens een verhuizing en wanneer de inboedel tijdelijk op een andere locatie is ondergebracht. Alle gedekte oorzaken worden genoemd in de polisvoorwaarden.

Voordelen op een rij:

 • Onderdeel van de Sovib Rubriekenverzekering

 • Zeer lage premie per bewoner

 • Uitgebreide, specifiek op de bewoner van een zorginstelling afgestemde dekking

 • Geen onderverzekering

 • Geen eigen risico

 • Eén aanspreekpunt

 • Nieuwwaarde als schadevergoeding

Aansprakelijkheids verzekering voor de instelling (rubriek V)

Wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid door BIG-geregistreerden, kwalitatieve aansprakelijkheid.

Als zorgverlener en werkgever kunt u op al deze gebieden aansprakelijk worden gesteld, hetgeen in de praktijk ook steeds vaker voorkomt. Daarom is het belangrijk dat u een goede aansprakelijkheidsverzekering heeft. Daarmee wordt uw eventuele aansprakelijkheid vastgesteld en wordt uw vermogen beschermd. De verzekering is ook belangrijk bij verweer tegen een onterechte aansprakelijkheidsclaim.

Onze aansprakelijkheidsverzekering (AVB) biedt u de zekerheid die u als zorgverlener en werkgever nodig heeft. Bovengenoemde aansprakelijkheidsgebieden vallen allemaal onder de reikwijdte van de verzekering. De dekking van de AVB sluit aan op de meest recente juridische ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheid.

Voordelen op een rij:

 • Onderdeel van de Sovib Rubriekenverzekering

 • Specifiek op de zorgsector afgestemd

 • Uitgebreide dekking, inclusief dekking voor medische aansprakelijkheid

 • Stabiele premie

 • Hoge verzekerde bedragen

Aansprakelijkheids verzekering voor bewoners (rubriek VI)

Op de collectieve aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) zijn alle bewoners van uw instelling verzekerd. Deze verzekering is van belang wanneer een bewoner schade toebrengt aan een andere bewoner of aan een werknemer.

De bewoner is dan op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk voor de schade. Er kan sprake zijn van materiële schade of immateriële schade (letselschade). Beide soorten schade zijn verzekerd, evenals het verweer tegen een onterechte aansprakelijkheidsclaim.

De AVP biedt geen dekking voor schades die een bewoner heeft veroorzaakt met een rolstoel, scootmobiel of ander motorrijtuig. Voor deze schades biedt een andere (wettelijk verplichte) verzekering dekking.    

 Voordelen op een rij:

 • Onderdeel van de Sovib Rubriekenverzekering

 • Zeer lage premie per bewoner

 • Specifiek op de bewoner van een zorginstelling afgestemd

 • Uitgebreide dekking

 • Hoge verzekerde bedragen

 • Geen eigen risico

 • Eén aanspreekpunt

Ongevallen verzekering (rubriek VII & VIII)

Een ongeluk is snel gebeurd en heeft grote impact op de betrokkenen. Zeker als er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van het ongeluk.
Een ongevallenverzekering keert na een ongeval een vooraf bepaald bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Altijd. Ongeacht de vraag of er iemand aansprakelijk is.

De dekking geldt tijdens de werkzaamheden en tijdens woon-werkverkeer. Voor personeelsleden is zelfs een 24-uurs dekking mogelijk. Dan is de werknemer ook verzekerd wanneer een ongeval buiten werktijd plaatsvindt.

Er zijn twee typen ongevallenverzekeringen die afgesloten kunnen worden:

-een ongevallenverzekering voor vrijwilligers;

-een ongevallenverzekering voor personeelsleden en stagiair(e)s.

 Voordelen op een rij:

 • Onderdeel van de Sovib Rubriekenverzekering

 • Specifiek op de zorgsector afgestemd

 • Dekking ongeacht de leeftijd

 • Verzekerd bedrag naar keuze

 • Geen eigen risico

Veelgestelde vragen

Neemt u contact op met uw klantteam binnen Sovib.

Inhoudelijk => neemt u contact op met uw klantteam binnen Sovib.

Financieel => neemt u contact op met onze financiële administratie, voorkeur per mail fa@sovib.nl vermeld deelnemer- en notanummer.

Zodra er enige indicatie is dat een (ex)bestuurder/toezichthouder mogelijk zal/kan worden aangesproken. Het moet gaan over een fout gemaakt bij het uitvoeren van diens werkzaamheden.

De schade die rechtstreeks voortvloeit uit bedrijfsstilstand of -stoornis door materiële schade aan het in eigendom zijnde gebouw, zoals omschreven in de polisvoorwaarden van de Sovib Rubriekenverzekering.

De gederfde inkomsten en gemaakte extra kosten, onder aftrek van eventuele besparingen.

Ook schade door het wegvallen van de watervoorziening en/of stroomlevering valt onder de dekking. Er moet dan sprake zijn van beschadiging, vernieling of vernietiging door een in de polisvoorwaarden genoemd evenement, waardoor het waterleidingbedrijf en/of pompstations en/of tussenstations en/of de stroomleverende centrale en/of onderstations en/of schakelstations en/of transformatorhuizen zijn beschadigd.

Over Sovib

Sovib is gespecialiseerd in verzekeringen en diensten voor de zorgsector. Voor ons is verzekeren een mogelijk sluitstuk van een advies op maat over risicobeheer. Onze diensten en verzekeringen zijn allemaal ontstaan vanuit de vraag van de zorgsector. Maatwerk dus.

Meer over Sovib

Contactgegevens achterlaten

Altijd dichtbij en betrokken in de zorgsector