Let op! De Wtza is actief per 1 januari aanstaande

Met deze blog brengen we de nieuwe wet Wtza opnieuw onder de aandacht. De Wet toetreding zorgaanbieders is belangrijk voor bestaande en nieuwe instellingen.

Publicatiedatum

11 oktober 2021

In onze blog van begin juli van dit jaar vertelde Robert al meer over de Wtza. Om het geheugen even op te frissen: “De Wtza voorziet onder meer in een meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders om het risicotoezicht effectiever vorm te geven. De meldplicht moet nieuwe zorgaanbieders meer bewust maken van de eisen waaraan ze moeten voldoen. De meldplicht geldt voor nieuwe zorgaanbieders die zich moeten melden voordat zij met hun zorgverlening starten, en bestaande zorgaanbieders. Zij moeten zich binnen zes maanden na inwerkingtreding van de Wtza melden, tenzij ze reeds staan vermeld in het Landelijk Register Zorgaanbieders(LRZa).

Nieuwe vergunningsprocedure

Met de wet komt behalve een meldingsplicht ook een nieuwe vergunningsprocedure. Dit geldt voor instellingen die medisch specialistische zorg leveren en instellingen die Zvw- (Zorgverzekeringswet) of Wlz (Wet langdurige zorg) -zorg verlenen met meer dan tien zorgverleners. Een geriater of arts verstandelijk gehandicapten valt hier niet onder. “Deze organisaties moeten voldoen aan eisen omtrent de bestuursstructuur en bedrijfsvoering, en aan de voorwaarden voor een goede kwaliteit van zorg. Dat moet allemaal protocollair vastgelegd zijn”, vertelt Robert. Belangrijk is dat de wet niet alleen geldt voor nieuwe zorgaanbieders, maar ook voor organisaties die momenteel al actief zijn. “Maar in het Uitvoeringsbesluit Wtza dat in september is goedgekeurd, is een aantal zorgaanbieders uitgezonderd. Zoals gezegd zijn dat de zorgaanbieders die op 1 januari aanstaande vermeld staan in het LRZa, het Landelijk Register Zorgaanbieders.

Twee jaar om de vergunning aan te vragen

Tijd om de vergunning aan te vragen is er tot 31 december 2023, dus twee jaar. Dat is kosteloos voor reeds bestaande zorginstellingen. Nieuwe instellingen betalen per 1 januari 750 euro voor de vergunning. “De eisen aan de vergunning zijn zwaarder dan voorheen, je moet aan meer voorwaarden voldoen.” Belangrijke punten zijn onder meer de bestuursstructuur, met een interne controle en onafhankelijke toezichthouders. Robert: “Controleer goed wie je aanneemt voor functies in het bestuur of het toezicht. De papieren moeten kloppen en er moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zijn. Echt belangrijk, want als een zorgorganisatie de vergunning kwijtraakt of niet krijgt, trekt een zorgverzekeraar zich waarschijnlijk ook terug.”

Hoe vraag je een vergunning aan?

Een model van het aanvraagformulier voor de vergunning is bijgevoegd bij de Uitvoeringsregeling. Dit kan per mail of per post aangevraagd en aangeleverd worden. Het formulier moet worden ingevuld door een bevoegd persoon. In het aanvraagformulier wordt allereerst duidelijk of er een vergunningsplicht is, het tweede deel bevat meer inhoudelijke vragen. Aan de hand van het ingevulde formulier wordt de vergunning al dan niet verleend. “Maar er zijn nu dus meer striktere gronden om een vergunning te weigeren ten opzichte van de eerdere WTZi”, aldus Robert. “Ik had het al over de toekenning van bestuurs- en toezichtfuncties, maar er moet bijvoorbeeld ook worden voldaan aan de eisen uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Overigens kun je tegen een weigering van de vergunning bezwaar maken.”

Meer weten?

De nieuwe wet zorgt (uiteraard) voor veel vragen. Bij Sovib zitten we klaar om op zoveel mogelijk vragen antwoord te geven of te zoeken.